1. Charakterystyka ogólna

 2. Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego. Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych. Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

 3. Cel imprezy

  1. Promocja gminy Dubiecko, Pogórza Przemysko Dynowskiego i okolic.

  2. Popularyzacja biegów trialowych oraz Nordic Walking, jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

  3. Integracja środowisk sportu amatorskiego

 4. Termin i miejsce

 5. Duch Pogórza: 23.03.2019 start i meta: Dom Kultury, Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko.

 6. Program

 7. Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.

 8. Trasa i start

 9. Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na 5 dystansach :

  Upiór - 100km +/- 4140m

  Duch - 60km +/- 2760m (Mistrzostwa Polski Leśników)

  Duszek - 30km +/- 1380m

  Diabelska trzynastka - 13km +- 450m

  Zmora - sztafeta (sztafeta musi składać się z 3 zawodników). Każdy zawodnik biegnie jedno okrążenie po czym zmienia go kolejna osoba z drużyny. Dopuszczamy również możliwość kontynuacji biegu na długim dystansie 90 kilometrów. Pierwszy z zawodników sztafety może kontynuować bieg po zakończeniu swojego okrążenia w takim przypadku należy opłacić przez tą osobę wpisowe dla dystansu UPIÓR.

  Trasa zostanie w całości oznaczona. 


  Zostaną również rozegrane zawody NORDIC WALKING na dystansie:

  Duszek -30km +/- 1104m

  Diabelska trzynastka - 13km +- 450m Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w komunikacie technicznym. Trasa będzie poprowadzona po pętli o długości ok 30 kilometrów. Trasy biegów będą oznakowane. Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej lub nośników GPS.

  Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie. Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.

 10. Zasady uczestnictwa i technika marszu (NORDIC WALKING)

  1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

  2. Uczestnicy mają możliwość brania udziału w: Mistrzostwa Pogórza - dystans około 13km Duch - dystans około 30 km

  3. Impreza ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem ukończenia 18-tego roku życia.

  4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu na liście startowej co będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów.

  5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący oraz obuwie sportowe).

  6. Zawodnicy na trasie mogą korzystać z punktów odżywczych w granicach 50 metrów od punktu odżywczego.

  7. Na trasie znajdują punkty kontrolne oraz sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu oraz udzielali upomnień za naruszenie regulaminu zawodów, według przepisów Polskiej Federacji Nordic Walking. Ewentualne protesty rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

 11. Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Leśników w Biegach Terenowych

  1. W zawodach mogą brać udział pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych, pracownicy Starostw i Urzędów Miast zajmujący się lasami, pracownicy Zakładów Usług Leśnych, nauczyciele oraz uczniowie szkół i uczelni leśnych z kraju i zagranicy a także członkowie Klubu Biegających Leśników.

  2. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na pierwszych trzech pozycjach jest przedłożenie ważnej legitymacji służbowej/szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy lub potwierdzone członkostwo w Klubie Biegających Leśników.

 12. Limity czasowe i limity miejsc

 13. Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach:

  Upiór - 100km +/- 4140m start 22.03.2019 23:00 limit 18 godzin -100 osób

  Duch - +60km +/- 2760m start 23.03.2019 5:00 limit 12 godzin - 200 osób

  Duszek - 30km +/- 1380m start 23.03.2019 11:00 limit 6 godzin - 150 osób

  Diabelska trzynastka - 13km +- 450m start 23.03.2019 15:00 limit 3 godziny - 150 osób

  Zmora (sztafeta 3x30km +/-1380m) start 22.03.2019 23:00 limit 18 godzin - 20 drużyn

  Nordic Walking (30km +/-1380m) start 23.03.2019 9:00 limit 8 godzin - 100 osób

  Nordic Walking (13km +- 450m) start 23.03.2019 13:00 limit 4 godziny - 150 osób

  Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora do końca lutego 2019 r. Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.

  Limity na okrążeniach:

  Upiór 90km/sztafeta- wejście na II pętle do 5:00 (6 godz.) wejście na III pętlę do 11:00 (12 godz.)

  Duch 60km - wejście na II pętlę do godziny 11:00 (6 godz.)

  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.

 14. Punkty kontrolne

 15. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z przodu tak by były one widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik - sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy - 10 minut doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.

 16. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie

 17. Na trasie biegu będą znajdować się trzy punkty żywieniowe. Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów. Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.

  PKT 1 Parking leśny, około 7 km pętli

  PKT 2 Dom Kultury w Słonne, około 17 km pętli

  PKT 3 Start/meta, około 30 km pętli

 18. Uczestnictwo

 19. Aby wziąć udział w biegu należy:

  1. pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego

  2. być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów;

  3. zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy

  4. wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,

  5. własnoręcznie podpisać listę startową w Biurze Zawodów - który podpis będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem całego regulaminu oraz braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,

  6. odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie o którym mowa w punkcie poprzednim),

  7. stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem. Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora. Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja. Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min. Patrz pkt. 6.

 20. Wyposażenie

 21. W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie może być kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika.

  1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla wszystkich dystansów:

   1. włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (włączony roaming) z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora - dla wszystkich dystansów,

   2. koc ratunkowy/folia NRC,

   3. kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,

   4. Ponadto dla dystansów Upiór (90km) - Zmora (sztafeta)

   5. latarka lub czołówka

   6. elementy odblaskowe

  2. Wyposażenie zalecane:

   1. ubiór odpowiedni do pogody,

   2. kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),

   3. apteczka osobista.

 22. Zasady obowiązujące na trasie:

  1. w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,

  2. w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników. Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!

  3. cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych,

  4. „pomoc koleżeńska” tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.,

  5. zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu zwłaszcza - porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety, wszystkie opakowania zawodnika muszą zostać opisane jego nr startowym), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.,

  6. zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów. Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e-f wiąże się z dyskwalifikacją.

 23. Pogoda

 24. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych organizator dopuszcza możliwość wydłużenia limitów o 30min na jednej pętli.

 25. Bezpieczeństwo

 26. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

 27. Rezygnacje

 28. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym sędziego głównego zawodów lub innego sędziego. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. Organizator zapewnia transport do bazy zawodów tylko i wyłącznie z punktów kontrolnych.

 29. Rywalizacja i nagrody

 30. Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn: Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie, oraz 3 sztafety. Kategoria Leśników na każdym z dystansów (3 pierwsze osoby) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.

 31. Osoby odpowiedzialne

 32. Odpowiedzialni za sprawy techniczne, logistykę, trasę, zapisy: Dorota Kaszycka, Dawid Czajka

  Odpowiedzialny za pracę Biura Zawodów oraz wolontariuszy: Łukasz Redziak

  Sędzia główny zawodów biegowych: Sebastian Nicpoń

  Sędzia główny Nordic Walking Andrzej Tylutki

 33. Wpisowe

  1. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:

   1. Od 01.10.2018 do 30/11/2018

   2. Upiór (90km) 140 zł

    Duch (60km) 110 zł

    Duszek (30km) 80 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 210 zł - drużyna

    Diabelska trzynastka (13km) 50 zł

    NW Duszek (30km) 80 zł

    NW Diabelska trzynastka (13km) 50 zł

   3. Od 01.12.2018 do 31.01.2019

   4. Upiór (90km) 150 zł

    Duch (60km) 120 zł

    Duszek (30km) 90 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 240 zł - drużyna

    Diabelska trzynastka (13km) 60 zł NW

    Duszek (30km) 90 zł NW

    Diabelska trzynastka (13km) 60 zł

   5. Od 01.02.2019 do 28.02.2019

   6. Upiór (90km) 160 zł

    Duch (60km) 130 zł

    Duszek (30km) 100 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 270 zł - drużyna

    Diabelska trzynastka (13km) 70zł NW

    Duszek (30km) 100zł

    NW Diabelska trzynastka (13km) 70zł

  2. Tylko osoby, które dokonają płatności zostaną wpisane na listę startową. Osoby, które dokonają rejestracji a nie opłacą wpisowego nie będą widoczne na liście startowej.

  3. Opłatę za udział w zawodach należy uiścić: przelewem - na konto: mBank 09 1140 2004 0000 3102 6615 1080 tytuł wpłaty: "Duch Pogórza" + imię i nazwisko osoby/osób + dystans za które wysyłana jest opłata startowa (przy wpłatach za więcej niż 2 osoby prosimy listę osób przesłać na e-maila).

  4. Zwroty wpisowego: - do 31 grudnia— 50 % wpisowego - od 1 stycznia— brak zwrotu wpisowego. Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 20 marca.

 34. Baza zawodów

 35. Baza zawodów będzie miała miejsce w Dom Kultury - Winne Podbukowina, 37-750 Dubiecko

 36. Zakwaterowanie

 37. Organizator zapewnia nocleg w warunkach turystycznych dla uczestników dystansów ultra ( Upiór 90km, Duch 60km) oraz dla sztafety (Zmora 3x30km) nocleg zlokalizowany jest w miejscowości Słonne, oddalonej o około 6km od startu-mety.

 38. Świadczenia

 39. Uczestnikom zawodów zapewniamy:

  1. udział w rywalizacji na wybranym dystansie,

  2. napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;

  3. posiłek regeneracyjny po biegu,

  4. numer startowy;

  5. mapę poglądową z zaznaczoną trasą,

  6. elektroniczny pomiar czasu,

  7. pamiątkowy medal

  8. trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,

  9. pamiątkowa koszulka

 40. Kibice

 41. Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.

 42. Komunikat techniczny

 43. Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.

 44. Ochrona wizerunku i dane osobowe

 45. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Duch Pogórza oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez podpisanie listy startowej.

 46. Organizatorzy

 47. Stowarzyszenie Duch Pogórza

 48. Kontakt

 49. duchpogorza@gmail.com

  Tel. 694451929

 50. Postanowienia końcowe

 51. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 1. General characteristics

 2. Duch Pogórza is a running event, during which its participants will compete on running routes along tourist trails, out of the routes and on public roads (without stopping other traffic) users) of the Pogórza Przemysko Dynowskiego. of the Pogórza Przemysko Dynowskiego. The route is carried out in 98% of forests. On the route there are natural obstacles in the form of felled trees, ditches with water, scrub, remains after tree felling and other.

 3. The goal of the event.

  1. Promotion of the Dubiecko commune Pogórza Przemysko Dynowskiego and sorrounding areas.

  2. Popularization of trial courses and Nordic Walking as a universal and active way of spending time.

  3. Integration of amateur sport environments free.

 4. Date and place.

 5. Duch Pogórza: 23.03.2019 start i meta: Dom Kultury, Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko.

 6. Program

 7. A detailed program of the competition will be given in the technical message.

 8. Start and route

 9. The run will be played simultaneously on 5 distances :

  Upiór - 100km +/- 4140m

  Duch - 60km +/- 2760m (Polish Foresters Championships)

  Duszek - 30km +/- 1380m

  Diabelska trzynastka - 13km +- 450m

  Zmora - elay (the relay must consist of 3 competitors) „3x +30 km” +/- 1380 m Each player runs one lap and then another team member changes him. We also allow the possibility of continuing the race for a long distance of 100 kilometers. The first relay participant may continue running after completing his lap in such a case you should pay for this entry person for the UPIÓR distance.


  The NORDIC WALKING competition will also be played at a distance:

  Duszek -30km +/- 1380m

  Diabelska trzynastka - 13km +- 450m 

  Detailed information will be included in the technical message. The route will be run along a loop about + 30 kilometers long. The routes will be marked. Each player can also own and use his own tourist map or GPS carriers. The detailed course of the route, marking and safety rules will be given in the message technical and technical briefing. The detailed and final route will be published in the form of an overview map. The organizer reserves the right to change the course of the route at any time. The distances are given approximately due to possible measurement errors of GPS devices

  .

 10. Rules for participation and technique of walking (NORDIC WALKING).

  1. During the event the rules of the Polish Nordic Walking Federation are valid.

  2. Competitors have the opportunity to participate in: Mistrzostwa Pogórza – distance around 13km and Duch - distance around + 30 km

  3. The event is open for competitors who has not lower age than 18.

  4. All players must be verified in the Competition Office. During verification, competitors must have an ID card or other document confirming their identity and age. The condition for the admission of a competitor to the competition will be signing on the starting list what will be tantamount to accepting the regulations and accepting the full risk and consequences of participation on your own responsibility. Competitors verification and issue of starting numbers will take place in the Competition Office.

  5. Each participant is obliged to have their own clubs and sports outfit appropriate to the atmospheric conditions (non-restraining clothing and sports footwear).

  6. Competitors can use nutritional points within 50 meters from the nutritional point.

  7. On the route there are checkpoints and judges who will evaluate the technique of walking and they gave reminders for violation of the rules of the competition according to the Polish Nordic Walking Federation.  Possible protests are decided by the Main Judge of the competition.

 11. Rules for participation in the Polish Forestry Championships in Cross Country.

  1. In race can start the employees of the State Forests, employees of national parks, employees can take part in the competition Of Starosty and City Offices dealing with forests, employees of Forest Service Institutions, teachers and forest and school students from Poland and abroad as well as members of the Running Foresters Club.

  2. The condition for classifying a player in the first three positions is to present a valid ID card service / school / student or employment certificate from the workplace or confirmed membership in the Foresters Running Club.

 12. Time and place limits.

 13. Time limits and the number of players who can take part in particular distances: 

  Upiór - „100km” +/- 4140 m start 23:00- 22.03.2019, limit 18 hours -100 people 

  Duch - „+60km” +/- 2760 m start 5:00 - 23.03.2019, limit 12 hours - 200 people 

  Duszek - „+30km” +/- 1380 m start 11:00 – 23.03.2019, limit 6 hours - 150 people 

  Diabelska trzynastka - „13km” +- 450 m start 14:00 – 23.03.2019, limit 3 hours - 150 people 

  Zmora (relay race 3x +30km +/-1380 m) start 23:00 22.03.2019 limit 18 hours - 20 team 


  Nordic Walking (+30km +/-1380 m) start 9:00 – 23.03.2019, limit 8 hours - 100 people 

  Nordic Walking (13km +- 450m) start 13:00 – 23.03.2019, limit 4 hours - 150 people 


  The limits of places at a given distance will be exhausted when players pay fees and posting them on the Organizer's account by the end of February 2019. 

  The Organizer reserves 50 extra seats at his own disposal outside the designated limits start-ups, shifts and increase the limits between individual routes. 


  Limits on laps: 

  Upiór 100 km/ relay race - entry to the second loop max to 5:00 (6 hours) entry to the third loop max to 11:00 (12 hours). 

  Duch +60km - entry to the second loop max to 11:00 (6hours) 

  The Organizer reserves the right to change time limits depending on weather conditions and terrain prevailing on the route.


 14. Control points

 15. On the route there will be permanent checkpoints and volatile checkpoints. Participants must run with exposed numbers placed at the front so that they are visible to the referees. The player must take care of the record - the judge may impose a time penalty for an invisible starting number – 10 minutes added to the time of a given player's run and disqualification for lack of the starting number.


 16. Nutrition points and nutrition along the route

 17. There will be three nutritional points on the route. At these points, competitors will be able to use the buffets available there. Obligatory is to have own folding cups (bottles or other vessels) reusable. 

  Point 1 Forest parking, about 9 km of the loop. 

  Point 2 Cultural Center in Słonne, about 19 km of the loop. 

  Point 3 Start / finish, about 33 km of the loop.


 18. Participation

 19. To participate in the race:

  1. Positive passage of verification of mandatory equipment while receiving the starter package. 

  2. Be adult on the day of the competition. 

  3. Register your patricipation by completing the application form. 

  4. Pay the starting fee according to the current price list. 

  5. Personally sign the starting list in the Competition Office which signature will be synonymous with acceptance all regulations and the lack of health contraindications to start in the competition and to start on their own responsibility. 

  6. Pick up the starter pack in the Race Office on time (people who will not be able to pick up in person) the starter package must have been successfully delivered by the signed declaration referred to in point before. 

  7. Be on the start of the run with the necessary equipment.It is forbidden to use other chips than the Organizer's chips. Failure to comply with this rule may lead to absolute disqualification. Starting number - must be placed at the front in such a way that it is always visible and possible to read. Failure to comply with this rule results in a time penalty of 10 minutes - see point 6.

 20. Equipment

 21. During the race, each competitor must carry mandatory equipment. Equipment can be controlled on the route. Lack of the necessary equipment will result in a time penalty (10 minutes for missing each one) obligatory thing) or disqualification of the competitor.

  1. Recommended equipment:

   1. Mobile phone switched on with a battery for at least a dozen or so hours (roaming enabled) from an emergency number and number to the organizer - for all distances, 

   2. rescue blanket / NRC foil, 

   3. reusable folding cup (or other) or a water bottle, 

   4.  In addition, for distances Upiór (100 km) - Zmora (relay) • 

   5. flashlight or headlamp 

   6. reflective elements

  2. Recommended equipment:

   1. Dress suitable for the weather 

   2. Rain jacket (regardless of the expected weather), 

   3. First aid kit.

 22. Rules for the route:

  1. During the entire competition you should only travel along the route indicated by the Organizer, 

  2. In places along public roads move according to the Road Traffic Regulations, pavements or roadside if there are no sidewalks. Crossing public roads should take place in designated places or in the case of them failure in accordance with applicable regulations - with particular caution !!! 

  3. All equipment used during the competition must be carried with you from the start. It is forbidden to store equipment beforehand on the competition route. The exception is food and drink which can be supplemented at food points, 

  4. "Friendly help" so-called support is only allowed in zones designated by points nutritional measures set by the organizer, in particular in the form of giving nutrients and own beverages player, change of outfit, transfer etc. 

  5. All activities that may violate the beauty of the natural areas through which the route runs are prohibited especially run - abandoning rubbish (all rubbish should be left at checkpoints, shelters or report to the finish line, all packers of the player must be described with his starting number), destruction vegetation, disturbing the silence in the vicinity of nature reserves, burning fires, etc. 

  6. Forbidden is destroy or cover the signs of tourist routes and signs of the Organizer or in another a misleading way about the route of the competition. Players who break the rules set out in point 1-4 will receive time penalties in the amount of 30 minutes and violation of the rules resulting from point 5-6 involves disqualification..

 23. Weather

 24. The competition will take place regardless of the weather, except for natural disasters or other events extreme weather situations threatening the safety of players. In the case of very bad weather conditions, the organizer allows for the extension of limits by 30minutes on one loop

 25. Security

 26. Participants take part in competitions at their own risk and in the event of damage to health or material damage will not be claimed by the organizers. The majority of the competition route leads in a difficult mountainous area in which help can be provided involve a long wait. In the event of an accident, each participant of the run is obliged to call for help and help an immediate injured runner. Leaving the needy participant will be punished with disqualification without help.

 27. Resignations

 28. If the player withdraws during the competition, he must immediately inform the referee competition or another referee. Persons who do not report their departure from the route may be charged with unjustified share costs exploration. The organizer provides transport to the competition base only from checkpoints.

 29. Competition and prizes

 30. The run is a sport competition. The classification will be carried out in the general classification broken down into women and men: The best will be awarded - the best 3 competitors on the given route, and 3 relay teams. The category of Foresters at each of the distances (the first 3 persons). The organizer reserves the right to introduce other categories at a later date.

 31. Responsible persons

 32. Responsible for technical matters, logistic, route and records: Dorota Kaszycka, Dawid Czajka

  Responsible for the work of Office and Volunteers: Łukasz Redziak

  Main referee of running: Sebastian Nicpoń

  Main referee of Nordic Walking: Andrzej Tylutki

 33. Entry fee

  1. The fee for participation in the competition depends on the registration deadline and the entry fee on the Organizer's account:

   1. From    01.10.2018 to 30/11/2018

   2. Upiór (100km) 140 zł

    Duch (60km) 110 zł

    Duszek (30km) 80 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 210 zł - team

    Diabelska trzynastka (13km) 50 zł

    NW Duszek (30km) 80 zł

    NW Diabelska trzynastka (13km) 50 zł

   3. Od 01.12.2018 do 31.01.2019

   4. Upiór (100km) 150 zł

    Duch (60km) 120 zł

    Duszek (30km) 90 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 240 zł - team

    Diabelska trzynastka (13km) 60 zł NW

    Duszek (30km) 90 zł NW

    Diabelska trzynastka (13km) 60 zł

   5. From 01.02.2019 to 28.02.2019

   6. Upiór (100km) 160 zł

    Duch (60km) 130 zł

    Duszek (30km) 100 zł

    Zmora-sztafeta (3x30km) 270 zł - team

    Diabelska trzynastka (13km) 70zł NW

    Duszek (30km) 100zł

    NW Diabelska trzynastka (13km) 70zł

  2. Only people who make payments will be entered on the start list. Persons who register and will not pay the entry fee will not be visible on the start list.

  3. The fee for participation in the competition must be paid with bank transfer – to bank account: mBank 09 1140 2004 0000 3102 6615 1080, deposit title: "Duch Pogórza" + first and last name of the person / persons + the distance for which the starting fee is sent (when paying for more than 2 people, please send a list of people to the e-mail).

  4. Returns: to 31 december – 50% entry fee from 1 january – no posibility of return. We accept the option of exchanging or resale the list by 20 March.

 34. Base

 35. The competition base will take place in Dom Kultury - Winne Podbukowina, 37-750 Dubiecko

 36. Accommodation

 37. The organizer provides accommodation in tourist conditions for participants of ultra distances (Upiór 100 km, Duch +60km) and for the relay (Zmora 3x+30km), the accommodation is located in Słonne, about 6km from the start-finish.

 38. Benefits

 39. Competition participants are provided with:

  1. participation in the competition on the selected distance, 

  2. drinks and light meals at nutritional points, 

  3. regenerative meal after the run, 

  4. start number, 

  5. an overview map with the route marked, 

  6. electronic time measurement, 

  7. commemorative medal, 

  8. trophies for the best players and players on each route, 

  9. commemorative technical t-shirt

 40. Fans

 41. The entire competition route is open for fans.

 42. Technical message

 43. A technical message will be issued before the competition in which they will be detailed and additional Run information.

 44. Image protection and personal data

 45. Participants in the Run agree to the publication of their image in reports from the Run posted on the site Run in the media and other events related to the Duch Pogórza and promotional materials of the Run. All participants participating in the competition agree to the processing of personal data for purposes related to the implementation of the competition by signing the start list.

 46. Organizers.

 47. Stowarzyszenie Duch Pogórza

 48. Contact

 49. duchpogorza@gmail.com

  Tel. 694451929

 50. Final Provisions

 51. Failure to comply with these regulations may result in disqualification of the participant. Information on possible changes to the regulations will appear on the competition website. The final interpretation of these regulations belongs to the Organizers.